4 دنبال‌کننده

ونگه

4 دنبال‌کننده
لنگرود

خواب نیست اگرزیبایی به موهایتان بافته باشد،اصالت به گردنتان آویزان وزیبایی هر روزصبح ازگوشه اتاق نشیمن به شما لبخندبزند،همه اینهاشدنی است.شماشایسته اید تاتک تک روزهایتان زیبایی راجستجوکنید،به دستش آوریدوحسش کنید. مابه این جستجو باورداریم،به آن احترام میگذاریم وبرای غنی کردن زندگی،اصالت بخشیدن به آن وزیباترکردنش درکنارتان هستیم.دست سازه های ما نیزشما رامیجویند.باآنها تکه ای ازطبیعت،قطعه ای از اصالت و حسی از زیبایی خواهید داشت.

مدیر فروشگاه
سما رمضانپور